برنامه‌ی آمریکایی‌ها برای تأثیرگذاری بر انتخابات 1400 ایران

تحلیل تی‌وی؛ تحلیل دکتر سید هادی سیدافقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا از برنامه‌ی آمریکایی‌ها برای تأثیرگذاری بر انتخابات 1400 ایران: